۱۴۰۰ خرداد ۲۰, پنجشنبه

 پرندگانی هستند که آشيانه‌ی خود را ترک می‌کنند به جای ديگر می‌روند و خواب آشيانه‌ی خود را می‌بينند.

بهارها به خواب زمستان می‌روند وخواب می‌بينند که در بهارند.
پرندگانی هستند که روز وشب تنهامان می‌گذارند و خواب می‌بينند که روز و شب با ما هستند.
تواين پرندگان را ديده‌يی وخواب می‌بينی که با تو هستند

ضیا موحد -- مشتی نور سرد

هیچ نظری موجود نیست: